ביקורת דוחות כספיים

כל חברה בע"מ מחוייבת להעמיד את  דוחותיה הכספיים לביקורת חיצונית ע"י רואה חשבון מבקר, וזאת עפ"י החוק במדינת ישראל , סעיף 154 לחוק החברות.

בכל שנה נדרשות החברות  להעביר דוחות כספיים לרשויות המס, הדוחות הכספיים נותנים מידע על מצבה הכספי של החברה ועל תוצאות פעולותיה.

ביקורת דו"חות כספיים הוא הליך מורכב, אשר יכול להמשך מספר ימים ואף מספר חודשים, תלוי בגודל החברה. על מנת להשלימו נדרש על רואה החשבון לבנות את תוכנית הביקורת, לבצע אותה תוך דגימת מסמכים רבים, לנתח את הנתונים השונים ולוודא התאמה ביניהם וכן לוודא כי כלל הדרישות החוקיות קויימו במלואן. 

הדוחות הכספיים של  חברה כוללים בד"כ ארבעה דוחות: מאזן, דוח רווח והפסד, דו"ח על תזרימי המזומנים ודו"ח על השינויים בהון,  בנוסף לארבעת הדוחות הללו יש ביאורים שהם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים, הן למאזן והן לדו"ח רווח והפסד.

ביקורת דוחות כספיים

המאזן :

המאזן הוא דו"ח כספי המרכז את סך הנכסים מצד אחד, ואת סך ההתחייבויות מצד שני. ההפרש בין הנכסים להתחייבויות נותן את ההון העצמי של החברה ליום מסויים.

דו"ח רווח והפסד :

דו"ח רווח והפסד הוא דו"ח כספי המפרט את הכנסות החברה מצד אחד ואת הוצאות החברה מצד שני לתקופה מסויימת.

דו"ח על תזרימי המזומנים:

הדו"ח על תזרימי המזומנים הוא דו"ח כספי המציג את תנועת המזומנים של החברה לתקופה מסויימת.

הדו"ח על השינויים בהון:

הדו"ח על השינויים בהון מפרט את השינויים בהון העצמי של החברה במהלך התקופה המדווחת.