דוחות שנתיים לעצמאיים

דוח שנתי יש להגיש בכל שנה. הדוח השנתי כולל הצהרה לגבי הכנסות התא המשפחתי לרבות הכנסות ממקורות הכנסה שונים בשנה שהסתיימה.

הכנסות ממקורות שונים דהיינו :הכנסות מעסק, ממשכורת, מקצבאות וגמלאות שונות מביטוח לאומי ואחרים, הכנסות מריבית מני"ע, שכירות של כל נכס שהוא וכו'.

החייבים בהגשת דו"ח שנתי?
החייבים בהגשת דוחות שנתיים לרשויות המס הם עצמאיים ובעלי חברות וכן שכירים אשר משכורתם עולה על סך שך 643,000 ש"ח נכון לשנת 2017 וכן מי שקיבל דרישה מרשויות המס כחייב בהגשת דוחות שנתיים.

האם ניתן להגיש דוחות שנתיים באופן עצמאי ?

ניתן להגיש דוחות שנתיים באופן עצמאי אולם מומלץ ביותר להעזר באיש מקצוע מומחה כגון רו"ח / יועץ מס.

כל איש מקצוע מומחה בתחום בו הוא מתעסק, ולפיכך על מנת להנות מהטבות המס האופטימליות מומלץ להעזר במומחה מתאים.

דוחות שנתיים לעצמאיים