הצהרת הון

מהי הצהרת הון ?

פעמים רבות אנו נשאלים ע"י לקוחותינו מזה הצהרת הון , ולמה דווקא אני קבלתי אותה ?

כאשר יחיד פותח תיק במס הכנסה, רשות המיסים שולחת בקשה להגשת הצהרת הון, וזאת ללא כל קשר לגודל העסק, סוג העסק, למספר המועסקים או למחזור עסקאותיו.

הצהרת הון היא דיווח של יחיד תושב ישראל לרשות המיסים על נכסים הנמצאים בבעלותו והתחייבויות לחובתו נכון ליום 31.12.

ההצהרה כוללת דיווח מפורט על רכושו של היחיד ובכלל זה נכסים בבעלותו כגון נדל"ן, תוכניות חסכון, ניירות ערך, מזומנים, כלי רכב, תכולת דירה ותכשיטים וכו'.

במקביל נרשמת בהצהרה כל התחייבויותיו של היחיד ובכלל זה התחייבויות כספיות לאנשים, הלוואות מבנקים ומשכנתא.

ההפרש בין הנכסים והרכוש בניכוי ההתחייבויות  הוא סך ההון עליו מצהיר היחיד.

הצהרת ההון מבוססת על הנכסים  בערך נומינלי ובערכי עלות בלבד, ולא שיווי השוק שלהם.

יש לכלול בהצהרת ההון את נכסיו של היחיד, של בן/בת הזוג ושל ילדיהם מתחת לגיל 18.

הצהרת הון
הצהרת הון

המועד להגשת הצהרת ההון ?

הצהרת הון יש להגיש רק לפי דרישה מפורשת של רשות המיסים.

קיבל היחיד מרשות המיסים דוח הצהרת הון , עליו להגישה לרשויות המס תוך 120 ימים מיום הדרישה המצויין ע"ג הטופס.

מי חייב בהגשת הצהרת הון ?

הנדרשים להגיש הצהרת הון  הם:

* מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על ההכנסות (עצמאיים ובעלי חברות).

* שכירים שהכנסתם עולה על הסכום שנקבע בתקנות.

 

השימוש בדו"ח הצהרת ההון

דו"ח הצהרת ההון הינו דו"ח חשוב ביותר, מטרתו לבדוק העלמות מס ע"י עצמאיים או מנהלי חברות.

כאשר יש בידי רשות המיסים שתי הצהרות הון של נישום, רשות המיסים מבצעת בדיקה של השוואת הון.

מהי השוואת הון ?

אחת לכמה שנים רשויות המס שולחות בקשה לנישום להגשת הצהרת הון שנייה.

השוואת ההון מבוססת  על שתי הצהרות ההון, הנוכחית והקודמת.

לוקחים את סך ההון (נכסים בניכוי התחייבויות) של הצהרת ההון השניה ומנכים ממנה את סך ההון של הצהרת ההון הראשונה.

זהו למעשה השינוי בהון של הנישום ביחס לתקופה שבין שתי הצהרות ההון.

את השינוי בהון שהתקבל צריכים להסביר ע"י הכנסותיו, תשלומי המיסים וכן סכום למחייה לתקופה שבין שתי הצהרות ההון.