עוסק מורשה

הגדרת עוסק מורשה

עוסק מורשה מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה עולה על הסכום הקבוע בחוק והמשתנה משנה לשנה בהתאם לשינוי במדד.  הסכום לשנת 2020 הינו 100,491 ש"ח. אולם אם העוסק הוא בעל מקצוע חופשי הוא יסווג כעוסק מורשה ללא קשר לגובה מחזור עסקאותיו.

עסקאותיו של עוסק מורשה חייבות בתשלום מע"מ. העוסק המורשה חייב לדווח את דיווחי המע"מ על עסקאותיו וכן הוא מחייב גם את לקוחותיו בסכום המע"מ, מנגד הוא רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידיו.                    

דיווח עוסק מורשה לרשויות

 העוסק המורשה מדווח למע"מ פעם בחודש או חודשיים בהתאם לסיווג שנקבע ע"י מע"מ    חד/דו חודשי על מחזור עסקאותיו.

עוסק מורשה

השירותים הניתנים לעוסק המורשה

 • ייעוץ טרום הקמת העסק.
 • פתיחת תיקים ברשויות המס.
 • רישום הנהלת החשבונות בשיטה החד צידית או הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים.
 • דיווח שוטף לרשויות המס.
 • הגשת דו"ח שנתי.
 • ייצוג ברשויות המס.

מסמכים לפתיחת עוסק מורשה

 • טופס 821 מלא וחתום.
 • צילום ת.ז. וספח.
 • שיק מבוטל.
 • הסכם שכירות (למעט למי שעובד מהבית).
 • תעודת מקצוע (נדרש לעוסקים מסוימים).