עוסק פטור

הגדרת עוסק פטור

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק והמשתנה משנה לשנה בהתאם לשינוי במדד.  התקרה לשנת 2020 הינה 100,491 ש"ח.

עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מתשלום מע"מ (למעט עסקאות מקרקעין).

משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בדיווח ובתשלום מע"מ על עסקאותיו  ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ, מנגד הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידיו.

דיווח עוסק פטור לרשויות

 העוסק הפטור מצהיר אחת לשנה, עד ה- 31 בינואר על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה לרשויות מע"מ. הגדרת העוסק הפטור שייכת למע"מ בלבד ובניגוד למע"מ העוסק הפטור חייב לדווח על עסקאותיו בדיווחים החודשיים לרשיות מס ההכנסה וביטוח לאומי.

עוסק פטור

עוסק פטור  – למי ?

עוסק פטור מתאים לעצמאיים שמחזור עסקאותיהם לא עולה על התקרה הקבועה בחוק. 100,491 ש"ח לשנת 2020.

בהתאם להוראות ניהול ספרים קיימים בעלי מקצועות שונים שמחזורם העיסקי  נמוך מהתקרה הקבועה בחוק והם אינם יכולים להיות עוסקים פטורים.

רו"ח, יועץ מס, מנהל חשבונות, רופא, אדריכל, סוכן ביטוח וכו'.

השירותים הניתנים לעוסק הפטור

  • ייעוץ טרום הקמת העסק.
  • פתיחת תיקים ברשויות המס.
  • רישום הנהלת החשבונות בשיטה החד צידית פעם בשנה.
  • דיווח הצהרת העוסק הפטור למע"מ.
  • הגשת דו"ח שנתי.
  • ייצוג ברשויות המס.

מסמכים לפתיחת עוסק פטור

  • טופס 821 מלא וחתום.
  • צילום ת.ז. וספח.
  • שיק מבוטל.
  • הסכם שכירות (למעט למי שעובד מהבית).