שותפות

שותפות הינה קשר עסקי בין צדדים.

מבחינה חוקית אין חובת רישום של שותפות, והיא יכולה להתקיים רק באמצעות הסכם בין הצדדים. 

מבחינת מס הכנסה כל אחד מהשותפים הינו עצמאי לכל דבר ועניין המשלם מקדמות בהתאם לגובה ההכנסות המשוערות לשנה השוטפת. מבחינת ביטוח לאומי כנ"ל. מבחינת מע"מ לשותפות יש נציג אחד אשר הינו מייצג את השותפות לעניין מע"מ. בסוף השנה על כל שותף להגיש דוח שנתי על הכנסותיו בהתאם לחלקו בשותפות. 

שותפות